Informacja dotycząca plików cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Sportznami.pl
 

Do:
Temat:
Wiadomość:

Regulamin

I. Definicje

Serwis – Serwis internetowy działający pod domeną sportznami.pl, przeznaczony dla użytkowników indywidualnych, oferujący usługi elektroniczne wspierające zdrowy tryb życia i rekreacyjne uprawianie sportu, uruchomiony w Wersji BETA.

Wersja BETA – nie w pełni funkcjonalna wersja testowa Serwisu, która nie została w pełni przetestowana i może działać niestabilnie, w tym powodować utratę danych wprowadzonych przez Użytkownika.

Właściciel serwisu (Usługodawca) – KAELMO Rafał Moś, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem: ul. Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej 4/15, 85 825 Bydgoszcz, NIP: 953-211-44-24, REGON: 340485592, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 105116, posiadającą następujące adresy elektroniczne: w zakresie ogólnego kontaktu kontakt@sportznami.pl, w zakresie ofert pracy praca@sportznami.pl, w zakresie reklamy reklama@sportznami.pl.

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna korzystająca z Usług oferowanych w Serwisie.

Trener – osoba fizyczna korzystająca ze specjalnych Usług oferowanych w Serwisie dla trenerów i instruktorów. W zakresie korzystania z całości Serwisu, Trener pełni również rolę Użytkownika. Szczegółowe prawa i obowiązki dotyczące usług oferowanych dla trenerów definiuje regulamin dla trenerów, który z punktu widzenia trenerów jest integralną częścią nieniejszego regulaminu. Regulamin dla trenerów znajduje się pod adresem: http://www.sportznami.pl/regulamin-trenerow.html

Usługi – usługi oferowane i świadczone przez Serwis drogą elektroniczną, w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające na korzystaniu z informacji i algorytmów zawartych w Serwisie oraz wymianie informacji przez Użytkowników dotyczących uprawiania sportu, imprez sportowych oraz zdrowego trybu życia.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu oraz Użytkownikiem, który przeszedł poprawnie całość procesu rejestracji, podając prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.

Treści – Wszelkie informacje, zdjęcia, dane osobowe, plany treningowe i inne materiały znajdujące się w Serwisie, wprowadzone przez Właściciela Serwisu lub jego Użytkowników.

Konto - Wirtualne miejsce w bazie danych serwisu, w którym przechowywane są podstawowe informacje o użytkowniku serwisu, w szczególności dane identyfikacyjne oraz uprawnienia.

Plany treningowe - zestawy uniwersalnych ćwiczeń sportowych oraz innych Treści ułożone w formie treningu rozpisanego na poszczególne dni treningowe, udostępnione przez Właściciela Serwisu lub Trenerów w celu pomocy pozostałym Użytkownikom w rekreacyjnym uprawianiu sportu i osiąganiu celów związanych ze sportem i zdrowym trybem życia; Plany treningowe są udostępnione na platformie planów treningowych znajdującej się w Serwisie. Plan treningowy może również być połączony z opcjonalną rekomendacją określonej diety lub suplementów diety, których celem jest zwiększenie szans na osiągnięcie celu treningowego. Występują plany treningowe bezpłatne i płatne.

Płatne plany treningowe – to Plany treningowe, które dostępne są w wersji odpłatnej. W ramach planów treningowych płatnych oprócz wiedzy merytorycznej znajdującej się w ułożeniu i treści zastosowanych przez trenera ćwiczeń i innych rekomendacji.

Miejsce uprawiania sportu – Miejsce, w którym można uprawiać sport, wprowadzone do bazy Serwisu przez Właściciela lub Użytkownika.

Wydarzenie sportowe – Wydarzenie, które zostało zdefiniowane w Serwisie i dotyczy spotkania lub innego rodzaju aktywności związanej z przypisanym mu Miejscem uprawiania sportu.

Zgłoś nadużycie – Funkcjonalność Serwisu dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca przekazanie Właścicielowi Serwisu informacji o każdego rodzaju naruszeniu prawa, które zostało wykryte przez Użytkownika wraz z uzasadnieniem przedstawionych informacji.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego działającego pod domeną sportznami.pl, w tym prawa i obowiązki Właściciela Serwisu i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), także zasady wyłączenia odpowiedzialności Właściciela Serwisu z tytułu świadczenia Usług oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.

2. Serwis administrowany jest przez Właściciela Serwisu.

3. Rejestrując się na portalu sportznami.pl, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje bezwarunkowo jego postanowienia.

4. Regulamin udostępniony jest przez Właściciela Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika.

5. Właściciel Serwisu zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i niezawodnie, jednakże z uwagi na to, że jest to Wersja BETA zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych, w tym za utratę Treści. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zakończeniu działania Serwisu w Wersji BETA odpowiednim komunikatem oraz zmianą Regulaminu.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:

a) modyfikacji Serwisu.

b) okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją, utrzymaniem, konserwacją.

c) usunięcia z ważnych powodów całej lub części Treści Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

d) zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu i całkowitego usunięcia Treści umieszczonych w serwisie przez Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

III. Korzystanie z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu jest poprawne przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji Użytkownika. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne i dobrowolne. Z chwilą potwierdzonego przez Usługodawcę, poprawnego zakończenia procesu rejestracji następuje zawarcie Umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Właścicielem Serwisu i nowym Użytkownikiem. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Minimalne wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

a) urządzenie podłączone do sieci Internet, umożliwiające przeglądanie stron internetowych.

b) zainstalowana w urządzeniu przeglądarka stron internetowych (Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Chrome w wersji 8.0 lub nowszej, Opera w wersji 9.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Safari w wersji 3.0 lub nowszej) posiadająca uaktualnione oprogramowanie oraz włączoną obsługę skryptów Java Script.

c) posiadanie działającego adresu poczty elektronicznej.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę, co może wykonać poprzez wysłanie prośby o usunięcie Konta na adres kontakt@sportznami.pl. Po poprawnym zweryfikowaniu nadawcy konto zostanie usunięte w ciągu 14 dni.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

5. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

a) wprowadzenia wyłącznie prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

b) zamieszczania na portalu jedynie prawdziwych i aktualnych informacji na temat Miejsc uprawiania sportu oraz Wydarzeń sportowych.

c) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

d) nie wprowadzania do Serwisu słów oraz znaków powszechnie uznawanych za obraźliwe, adresów stron internetowych w nazwie Konta Użytkownika oraz adresie e-mailowym lub zastrzeżonych znaków towarowych, a także nie godzenia w dobre imię osoby trzeciej.

e) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Właściciela Serwisu.

f) nie udostępniania posiadanego Konta osobom trzecim.

g) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Właściciela Serwisu za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

h) nie umieszczania w Serwisie Treści mających charakter reklamy lub agitacji bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu.

i) przestrzegania zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w pkt. VII Prawa autorskie.

j) nie umieszczania Treści w Serwisie o charakterze bezprawnym.

k) przeprowadzenia we własnym zakresie i na wyłączną, własną odpowiedzialność konsultacji medycznych i sportowych w zakresie możliwości i sposobu wykorzystania Planów treningowych zamieszczonych w Serwisie, w tym również w zakresie możliwości stosowania określonych diet lub suplementów diet.

l) zaprzestania wykorzystywania Planów treningowych i skorzystania we własnym zakresie z konsultacji medycznych w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek symptomów wskazujących na możliwość negatywnego skutku, któregokolwiek z wykonywanych ćwiczeń.

Powyższe naruszenia skutkować mogą zablokowaniem lub usunięciem Konta Użytkownika Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie także prawo do moderowania lub usuwania Treści nie związanych z tematyką Serwisu.

6. Użytkownik oświadcza, że:

a) przed rozpoczęciem wykorzystywania Planów treningowych skorzystał z konsultacji medycznych, które diagnozą odpowiedniego lekarza, potwierdziły brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

b) ma świadomość i akceptuje fakt, że wykonywanie ćwiczeń sportowych jest nieodłącznie związane z ryzykiem poniesienia kontuzji.

c) ma świadomość i akceptuje fakt, że stosowanie niektórych diet lub suplementów diet może być dla niego niewskazane ze względu na stan zdrowia.

7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Treści, w tym również Plany treningowe zamieszczone w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik wykryje w Serwisie Treści obraźliwe, naruszające prawo lub postanowienia regulaminu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@sportznami.pl lub skorzystanie z funkcjonalności Zgłoś nadużycie.

8. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika treści naruszających jego dobra osobiste lub w inny sposób bezprawnych, Właściciel Serwisu, zobowiązuje się w okresie 15 dni roboczych do przeprowadzenia analizy zgłoszonych informacji, w przypadku potwierdzenia wskazanych niezgodności, niezwłocznego usunięcia Treści z Serwisu.

9. Serwis świadczy usługi płatne i bezpłatne.

10. Usługami świadczonymi Użytkownikowi przez Serwis nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Właściciela w Serwisie, jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

11. Usługą świadczoną Użytkownikowi przez Serwis odpłatnie jest usługa korzystania z Płatnych planów treningowych na następujących zasadach:

a) zapłata za plan treningowy uprawnia Użytkownika do dostępu do planu na okres trenowania, który jest okresem trwania planu treningowego pomnożonym razy dwa lub innym jeżeli został jasno wskazany w definicji planu treningowego, przed jego zakupieniem;

b) kwota zapłaty za plan treningowy jest kwotą zależną od Planu treningowego i jest ustalana na podstawie kwoty bazowej zdefiniowanej przez Trenera;

c) po zakończeniu okresu trenowania, Użytkownik ma prawo wykupić ponowny dostęp do planu treningowego; koszty i zasady zakupu ponownego dostępu do planu treningowego są identyczne jak przy pierwszym zakupie planu treningowego;

d) płatność za plan treningowy Użytkownik może zrealizować jedynie z wykorzystaniem bezpiecznej płatności internetowej udostępnionej w Serwisie, za pośrednictwem serwisu płatniczego transferuj.pl;

e) procedura płatności za pośrednictwem wskazanego w podpunkcie d) serwisu płatniczego odbywa się w następujący sposób; po potwierdzeniu w Serwisie chęci zakupu planu treningowego, Użytkownik zostaje przeniesiony na bezpieczne strony serwisu transferuj.pl, gdzie wybiera metodę płatności spośród obsługiwanych przez serwis płatniczy; następnie Użytkownik podaje minimum swoje imię i nazwisko, adres email oraz akceptuje regulamin serwisu płatności; Operator serwisu płatności gwarantuje, iż dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym posłużą wyłącznie do weryfikacji płatności i nie zostaną nigdzie zapisane; po dokonaniu płatności przez Użytkownika i zaakceptowaniu zapłaty przez serwis płatniczy następuje powrót do Serwisu, gdzie Użytkownik automatycznie uzyskuje dostęp do zakupionego planu treningowego na okres określony w regulaminie;

f) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego wyboru planu treningowego jaki chce zakupić;

g) W przypadku gdy przedpłacona przez Użytkownika kwota nie pokrywa ceny wybranego planu treningowego, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłaną na adres wskazany przez Użytkownika w Serwisie;

h) Zapłata za plan treningowy związana jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie i dotyczy danego planu treningowego, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia zapłaty na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Właściciela w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest wyłącznie Właściciel Serwisu.

3. Reklamacje powinny być przesyłane poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@sportznami.pl. Reklamacja powinna zawierać: przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w ciągu 21 dni od ich otrzymania. Decyzja dotycząca reklamacji będzie przekazywana na adres e-mail Użytkownika wskazany w reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z ww. ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 t.j.).Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych przechowywanych w Serwisie.

2. Właściciel Serwisu szanuje prywatność Użytkowników. Dane personalne wprowadzane przez Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika. Użytkownik posiada prawo do wglądu, modyfikacji jak również usunięcia podanych przez siebie danych. Aby usunąć dane osobowe należy wysłać e-maila z prośbą o usunięcie danych na adres kontakt@sportznami.pl. Jeżeli Użytkownik tak zdecyduje, w konfiguracji profilu Użytkownika, może wybrać on opcję udostępnienia niektórych swoich danych innym Użytkownikom Serwisu.

3. Podane przez Użytkownika adres e-mail, numer telefonu oraz numer Gadu-Gadu wykorzystywane będą wyłącznie do wysyłania wiadomości związanych z działaniem Serwisu oraz, jedynie w przypadku adresu e-mail, informacji o ofertach Serwisu i organizowanych wspólnie z partnerami Serwisu promocjach. W profilu Użytkownika istnieje możliwość wybrania kanału komunikacyjnego, za pomocą którego Serwis będzie kontaktował się z Użytkownikiem. Dodatkowo Użytkownik, w każdej chwili, posiada możliwość zmiany konfiguracji dotyczącej sposobu otrzymywania informacji z Serwisu, w tym celu wystarczy wejść na profil użytkownika i wprowadzić odpowiednie zmiany.

4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz przesyłaniem ofert promocyjnych przez Właściela.

VI. Ciasteczka (cookies)

Podczas korzystania z Serwisu na dysku Użytkownika mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie zawierają informacji osobistych, są wykorzystywane jedynie do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie oraz uatrakcyjnienia funkcjonalności Serwisu. Przeglądarka internetowa Użytkownika musi mieć włączoną obsługę ciasteczek, aby możliwe było korzystanie z Serwisu.

VII. Prawa autorskie

1. Serwis, w szczególności jego nazwa, koncepcja, projekt graficzny, oprogramowanie, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631 t.j.) i podlega ochronie prawnej.

2. Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie Treści udostępnianych w Serwisie wymaga pisemnej zgody Właściciela serwisu.

3. Treści znajdujące się w Serwisie można drukować i kopiować wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

4. Wykorzystanie Treści znajdujących się w Serwisie w drukowanych publikacjach lub na stronach internetowych możliwe jest tylko za zgodą Właściciela serwisu.

Użytkownik oświadcza, że Treści, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób trzecich na umieszczenie przez nich Treści, przedstawiających lub odnoszących się do nich.

5. Użytkownik, umieszczając Treści w Serwisie, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Właściciela Serwisu, zgodnie ze swoimi ustawieniami prywatności. W przypadku umieszczenia w Serwisie Treści, mających charakter utworu w rozumieniu ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

VIII. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) formę oraz treść, w szczególności poprawność Treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie a także za skutki ich wykorzystania.

b) skutki wykorzystania Planów treningowych umieszczonych w Serwisie.

c) umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym, w szczególności dotyczące produktów oraz usług.

d) utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisu, w szczególności utratę spowodowaną działaniem siły wyższej.

2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Właściciela Serwisu, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Właściciela oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

3. Korzystanie z Serwisu, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Użytkowników na jego łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Korzystającego. Właściciel Serwisu nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na jego łamach przez Użytkowników, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody jaką Właściciel Serwisu poniósł w wyniku wprowadzenia do Serwisu Treści nieprawdziwych, bezprawnych jak i niezgodnych z zapisami Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek ze zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.. Obowiązujący tekst Regulaminu jest udostępniany pod adresem: http://www.sportznami.pl/regulamin.html. O zmianie treści Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod adresem: http://www.sportznami.pl/regulamin.html.

2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

3. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według siedziby Właściciela Serwisu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na łamach Serwisu. Data publikacji aktualnej wersji Regulaminu: 29 sierpnia 2011r.

O nas | Kontakt | Praca | Zgłoś nadużycie | FAQ
Copyright © 2010-2022 Sportznami.pl

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.