Rajd Bukowno

Lista startowa:

Regulamin

PROGRAM    IMPREZY

    

       13.00 – 14.50    Zjazd uczestników i ich rejestracja, wydawanie, numerów startowych.

       15.00                Wyjazd na trasę.

       Ok.16.30           Zakończenie imprezy, posiłek, losowanie nagród.

 

 

REGULAMIN  RAJDU

 

1.Cel imprezy: rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców, upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, integracja społeczności lokalnej.

2. Organizator:  MOSiR, UKS „KUSY”

3. Kierownik Rajdu: GRAŻYNA KOWINA ŚWIDEREK tel. 694 17 57 37.

  1. Termin i miejsce: Bukowno 14.09.2014 start Stadion MOSiR ul. Spacerowa 1
  2. trasa długości około 14 km prowadząca po ulicach miasta Bukowno.

5. Zasady uczestnictwa:

                5.1. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny rodzinne minimum 2-osobowe, dopuszcza się udział drużyn niespokrewnionych, które biorą na siebie późniejszy podział nagród.

                5.2. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

                5.3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

                5.4. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.

                5.5. W czasie startu na całej trasie a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc wszystkim innym uczestnikom rajdu.

                5.6. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinno się zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.

                5.7. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy rajdu.

 

6. Świadczenia organizatorów:

                6.1. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy - włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu rajdu.

                6.2. W momencie zapisu każda drużyna otrzyma rajdowy numer i regulamin.

                6.3.  Na półmetku uczestnicy rajdu oddają kupony kontrolne osobie wyznaczonej przez kierownika rajdu uprawniające do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

                6.4.  Zobowiązuje się uczestników rajdu do założenia koszulek promocyjnych.

 

7. Zgłoszenia:

                7.1. Zgłoszenia  przez internet na www.bukowno.pl oraz w dniu rajdu od godz.13.00 na starcie tj. Stadion Sportowy MOSiR

                7.2. Wpisując się na listę uczestnik swym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów w   zakresie koniecznym do obsługi rajdu.

  1. Zasady udziału w losowaniu nagród:

                8.1. Na mecie wśród drużyn, które ukończą rajd zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

                8.2. W losowaniu mogą brać udział jedynie drużyny obecne na zakończeniu imprezy, które w całości pokonały trasę rajdu. Na początku wśród uczestników zostanie rozlosowanych 5 rowerów górskich, potem nastąpi losowanie wśród drużyn drobnych nagród rzeczowych..

                8.3. W wypadku wylosowania nagrody drużyna nie uczestniczy w dalszej loterii.

                                                    

 

 

KIEROWNIK RAJDU

Grażyna Kowina-Świderek

System zapisów - copyright © b4sport.pl