Bieg Herkulesa 2015

Regulamin imprezy

REGULAMIN BIEGU HERKULESA 2015


ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 6 km z przeszkodami.
Trasa – start i meta: Stadion Bałtyk, Park Książąt Pomorskich, zalew.
Limit startujących:
· 475 osób w biegach indywidualnych (+ 25 dla organizatora)
· 35 drużyn w biegach zespołowych (+ 5 dla organizatora)


I. CEL IMPREZY
· Promocja Koszalina na terenie kraju.
· Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
· Promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.
· Promocja koszalińskich obiektów sportowych.


II. TERMIN
Sobota – 25.07.2015 r.


III. MIEJSCE
Koszalin, Stadion Sportowy „Bałtyk” przy ul. Stawisińskiego


IV. ORGANIZATOR
Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.


V. WSPÓŁORGANIZATORZY
· Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

VI. TRASA I DYSTANS
1. Dystans biegu: ok. 6 km
2. Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać 12 przeszkód. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.
3. Trasa biegu na całej długości zostanie oznakowana taśmą.
4. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmę, ominięcie lub niepokonanie którejś
z przeszkód skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

5. Średnia szerokość trasy: trzy metry.
6. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej.
7. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje
do punktu pomocy medycznej.

8. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje
się w biurze imprezy na stadionie Bałtyk.


VII. PROGRAM
8:00 - otwarcie biura zawodów na stadionie „Bałtyk”.
10.30 – uroczyste rozpoczęcie
10.35 – MINI BIEG HERKULESA (dla dzieci do 8 lat)
10.45 - MAŁY BIEG HERKULESA (dla dzieci do 13 lat)
11.00 - BIEG HERKULESA - I bieg – mężczyźni
11.20 – BIEG HERKULESA - II bieg – mężczyźni
11.40 – BIEG HERKULESA - bieg - wyłącznie kobiety
12.00 – BIEG HERKULESA - III bieg – mężczyźni
12.20 – MASTERS BIEG HERKULESA (powyżej 40 roku życia)
13.00 - ZESPOŁOWY BIEG HERKULESA – bieg zespołowy: każdy zespół wystawia trzech zawodników.
14.00 - Uroczyste podsumowanie


VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWĄ
1. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronach: www.biegherkulesa.pl, www.tkkf.koszalin.pl, www.zos.koszalin.pl oraz dokonać opłaty
wpisowej, upoważniającej do udziału w imprezie.
2. Jeżeli opłata nie wpłynie na konto organizatora po upłynięciu pięciu dni roboczych
od wysłania zgłoszenia, zostanie ono anulowane.
3. Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie ci zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę
wpisową.


Dzieci do 13 roku życia mają prawo do nieodpłatnego udziału w zawodach.


Wpisowe indywidualne (osoby dorosłe):
· do 28 lutego 2015 r. – 40 zł - przedłużono do 30 maja !!!
· od 1 czerwca do 30 czerwca 2015r. - 60 zł
· od 1 lipca do 20 lipca 2015r. - 80 zł 

Organizatorzy rezerwują 25 miejsc startowych, dostępnych wyłącznie w dniu zawodów - cena 100 zł za jedno miejsce startowe.


Wpisowe zespołowe ( jeden zespół składa się z trzech zawodników):
· do 30 maja 2015 r. – 100 zł - - przedłużono do 30 maja !!!
· do 30 czerwca 2015r. – 140 zł
· do 20 lipca 2015r. - 160 zł 

Organizatorzy rezerwują 5 zespołowych miejsc startowych, dostępnych wyłącznie w dniu zawodów - cena 180 zł od zespołu.

Uwaga !!!
W ramach opłaty startowej każdy z uczestników biegów głównych otrzyma:
koszulkę techniczną, medal okolicznościowy i certyfikaty ukończenia Biegu Herkulesa oraz posiłek regeneracyjny

4. Osoby zgłoszone poprzez stronę internetową mają prawo wyboru dowolnej godziny
biegu do wyczerpania limitu miejsc w danym biegu.
5. O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników oraz o przypisaniu do biegu
decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto organizatora imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przypisania
zawodnika do danej tury biegu.
7. Przypisanie uczestnika do biegu przez organizatora nie może być zakwestionowane.
8. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na
na ww. stronach internetowych oraz dokonać w przelewu, zawierającego imię i
nazwisko uczestnika, na konto:


Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Jedności 4; 75-401 Koszalin

PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508
z dopiskiem: „Bieg Herkulesa


9. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
10. Opłata nie może być bez uzasadnienia scedowana na innego zawodnika.
11. Opłata przepada, gdy zawodnik nie wypełni formularza zgłoszeniowego, jeśli wypełni
i wyśle go po terminie, gdy dokona wpłaty po terminie lub gdy zostanie ona wniesiona
po wyczerpaniu limitu miejsc (aktualna informacja na ten temat będzie dostępna na
stronie internetowej www.biegherkulesa.pl).
12. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
13. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zawodnik zostanie przypisany do jednego z biegów
oraz zostanie nadany mu numer startowy (aktualizacja codzienna).
14. W przypadku zdarzeń losowych, do 30 czerwca istnieje możliwość zamiany
zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł na konto
organizatora.
15. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie
za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
16. W biegach dla dorosłych nie mogą brać udziału osoby poniżej 16 roku życia.


IX. KLASYFIKACJE

Indywidualna kobiet i mężczyzn:
Miejsca I - VI - według uzyskanych czasów we wszystkich biegach.

Drużynowa:
Miejsca I - VI – według zajętych miejsc na mecie.

Klasyfikacje dodatkowe (wiekowe)
Miejsca I - III w biegu kobiet - klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:
- do 34 lat
- 35 lat i więcej


Miejsca I - III w biegu MASTERS - klasyfikacja odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe:
- 40-49 lat
- 50-59 lat
- 60 lat i więcej


X. WYRÓŻNIENIA
W klasyfikacji indywidualnej i drużynowej:

          Trofea + nagrody

Wszyscy zawodnicy podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzymują okolicznościowe koszulki, upominki, napój, słodycze.

Każdy z uczestników na mecie otrzyma medal okolicznościowy i certyfikaty ukończenia Biegu Herkulesa oraz posiłek regeneracyjny.


XI. UBEZPIECZENIE
Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga koordynator zawodów, którego siedziba znajduje się
w budynku spikerskim przy stadionie Bałtyk.

2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody,
jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do koordynatora i sędziego głównego biegu.
4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie bezpośrednio do biura zawodów
lub w siedzibie organizatora.

5. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: bieg.herkulesa@zos.koszalin.pl,
arkadiusz.kozak@zos.koszalin.pl oraz na stronie www.biegherkulesa.pl, www.zos.koszalin.pl, www.tkkf.koszalin.pl.
tel. 502 590 143.

Regulamin PDF

System zapisów - copyright © b4sport.pl